Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Facederma, s.r.o., IČO: 46435956, so sídlom Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 77469/B (ďalej len „Facederma“) ako prevádzkovateľ webových stránok facederma.sk prevádzkovaného na internetovej adrese www.facederma.sk si váži Vašej dôvery a súčasne ctí a rešpektuje najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, vrátane dodržiavania zásad a pravidiel stanovených právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov).

Preto si Vás dovoľujeme informovať o nižšie opísanom spracovaní Vašich osobných údajov a zásadách ochrany súkromia, pokiaľ využijete nami ponúkané služby na webových stránkach (ďalej len „Zásady“).

V týchto zásadách vás budeme informovať:

  • kto je správcom Vašich osobných údajov;
  • aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;
  • pre aké účely budeme Vaše osobné údaje spracovávať, na základe čoho ich môžeme spracovávať a či ich môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu;
  • po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať;
  • komu ďalšiemu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
  • kto sú spracovatelia Vašich osobných údajov;
  • aké máte práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom.

1. Kto je správcom Vašich osobných údajov?

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Facederma, s.r.o., IČO: 46435956, so sídlom Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka 

2. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať a aký je právny základ spracovania osobných údajov?

2.1 Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

2.2 Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o Vás, na základe ktorých Vás možno priamo či nepriamo identifikovať. Facederma spracováva iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb.

2.3 Najčastejšie sa jedná o údaje, ktoré nám poskytnete v rámci našich služieb:

– meno a priezvisko;

– email;

– telefónne číslo;

– dobrovoľné prihlásenie k odberu newslettera – e-mailová adresa, meno, priezvisko, pohlavie, IP adresa prihlásenia a odhlásenia k odberu;

– odoslanie otázky na náš e-mail alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu (email a odpoveď naň) – meno, priezvisko, email, otázka, voliteľná príloha k otázke.

2.4 Rovnako sa jedná o údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby, a to:

– podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu službu použili;

– IP adresa;

– súbory cookies;

– a prípadne iný online identifikátor (napr. prihlasovacie údaje).

2.5 Citlivé údaje, ktorými sa rozumejú informácie o Vás vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, náboženstve a filozofickom presvedčení, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj subjektu údajov, alebo akýkoľvek biometrický údaj, ktorý umožňuje priamu identifikáciu subjektu údajov po Vás nepožadujeme a nie ste povinní ich poskytnúť. Ak tak učiníte, resp. poskytnete nám akékoľvek citlivé údaje, robíte tak dobrovoľne podľa vlastného uváženia.

3. Pre aké účely budeme Vaše osobné údaje spracovávať, na základe čoho ich budeme spracovávať a môžeme ich spracovávať aj bez Vášho súhlasu?

3.1 Hlavnými účelmi, prečo spracovávame Vaše osobné údaje, sú:

– aby ste mohli plne využívať služby, o ktoré ste prejavili záujem – jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;

– aby sme mohli zaistiť a neustále zlepšovať funkčnosť a bezpečnosť webových stránok a služieb na nich poskytovaných, vrátane zaistenia bezpečnosti Vašich osobných údajov – jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby;

– aby sme mohli zaistiť plnenie pre marketingové účely – newsletter (e-mailová adresa);

– aby sme mohli zaistiť budúcu komunikáciu.

3.2 Vaše osobné údaje ďalej spracovávame pre nasledujúce účely:

– zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových – jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby;

– ochrana našich práv – jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;

– a k štatistickým účelom (v tejto súvislosti sú Vaše údaje zvyčajne agregované tak, že nemožno určiť Vašu totožnosť) – jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby.

3.3 Vaše osobné údaje môžeme spracovávať buď na základe Vami udeleného súhlasu, ďalej napríklad aj na základe nášho oprávneného záujmu, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takému splneniu nevyhnutné. Súčasne je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Konkrétne účely, pre ktoré vykonávame jednotlivé spracovania Vašich osobných údajov, sú uvedené vyššie.

3.4 Ak spracovávame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu, spracovávame ich iba z týchto zákonných dôvodov:

– nevyhnutnosti plnenia zmluvy, ak sa jedná o využívanie našich služieb, ktoré ste začali cielene používať;

– spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov (napr. ochrana našich práv, zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových, zaistenie funkčnosti a bezpečnosti webových stránok a služieb na nich poskytovaných, vrátane zaistenia bezpečnosti Vašich osobných údajov, k štatistickým účelom či k priamemu marketingu);

– plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z všeobecne záväzných právnych predpisov;

– možnosť a zákonnosť takého spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a k spracovaniu osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme Váš súhlas. Spracovanie pre niektoré účely priameho marketingu môže byť založené aj na Vašom súhlase (napr. ak naše služby plne nevyužívate).

3.5 Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, spracovávame ich iba z dôvodu poskytovania informácií o ponukách, ak naše služby plne nevyužívate. Tieto osobné údaje môžu byť spracované po dobu platnosti Vášho súhlasu (tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním). Jedná sa o:

– spracovanie Vašich osobných údajov pre účely zasielania výhodných ponúk produktov a služieb Facederma či tretích strán (najmä verejných či skrytých akcií). Rozsah spracovávaných osobných údajov je uvedený priamo v texte súhlasu.

4. Ako dlho budeme spracovávať Vaše osobné údaje?

4.1 Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba po nevyhnutne potrebnú dobu na účely ich spracovania. Priebežne preverujeme, či naďalej trvá potreba spracovávať určité osobné údaje potrebné pre konkrétny účel a ak zistíme, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, pre ktorý boli spracovávané, Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo anonymizujeme. Základné lehoty pre spracovanie osobných údajov sú uvedené nižšie.

4.2 Vaše osobné údaje potrebné na využívanie našich služieb budeme spracovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností medzi Vami a Facederma a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (t.j. po dobu 24 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu medzi nami). Vaše osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a ďalej 12 mesiacov potom alebo do doby, kým súhlas neodvoláte.

4.3 Následne sú zvyčajne uchovávané po primeranú dobu iba základné identifikačné údaje, údaje o udelení/odvolaní súhlasu a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená.

5. Ako Vaše osobné údaje zabezpečujeme a komu ďalšiemu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané?

5.1 Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, pričom ochrana Vašich dát je našou prioritou a Vaše osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame v zabezpečenej databáze, kde sú chránené v maximálnej možnej miere. Facederma vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov, avšak Facederma nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k Vašim osobným údajom a/alebo k Vášmu profilu a/alebo k príslušnej databáze Facederma a tieto údaje neoprávnene použijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. V tejto súvislosti Vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či náš systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, ak možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie a tieto opatrenia tiež pravidelne aktualizujeme.

5.2 Vaše osobné údaje sú sprístupnené zamestnancom Facederma a ďalším spolupracovníkom v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s Vašimi osobnými údajmi, vždy však iba v rozsahu, ktorý je v príslušnom prípade nevyhnutný a za dodržania príslušných bezpečnostných opatrení a štandardov ochrany osobných údajov.

5.3 Okrem toho sú Vaše osobné údaje odovzdávané tretím osobám, ktorých odborných a špecializovaných služieb využívame pri plnení našich záväzkov a povinností. Tieto tretie osoby si starostlivo vyberáme z tých subjektov, ktoré sú schopné zabezpečiť príslušné technické a organizačné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom či k ich inému zneužitiu. Tretími osobami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, sú podľa služby, ktorú využívate:

– osoby, ktoré pre nás zabezpečujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;

– osoby, ktoré pre nás zabezpečujú podporné technické či serverové služby okrem iného za účelom dostatočného zabezpečenia a integrity webových stránok a poskytovaných služieb;

– osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti webových stránok;

– prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;

– osoby, ktoré sú alebo budú majetkovo prepojené s Facederma.

Tretími subjektmi môžu byť spoločnosti so sídlom, ako na území Slovenskej republiky, tak aj so sídlom v členskom štáte EÚ, prípadne aj so sídlom v tretej krajine, t.j. mimo EÚ (napr. poskytovatelia cloudových služieb), pričom k odovzdaniu a spracovaniu osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou.

5.4 Vaše osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané žiadnym ďalším osobám s výnimkou prípadov, kedy, za určitých presne definovaných podmienok, sme povinní Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov (napr. polícii SR, príslušným orgánom štátnej správy, súdom a pod.).

6. Kto sú spracovatelia Vašich osobných údajov?

6.1 Marketingové a reklamné spoločnosti: Meta Platforms Ireland Ltd., Google Ireland Ltd, Ecomail.cz, s.r.o.

6.2 Využívanie a zásady používania súborov cookie: Používateľ dáva prevádzkovateľovi používaním internetových stránok súhlas so spracovaním tzv. “cookies”, čím uľahčuje poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele “cookies” či podobných nástrojov. Je zabezpečené, aby používatelia poznali informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú.

Používatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

6.3 Zásady používania súborov cookie: Používateľ dáva prevádzkovateľovi používaním internetových stránok súhlas so spracovaním tzv. “cookies”, čím uľahčuje poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele “cookies” či podobných nástrojov. Je zabezpečené, aby používatelia poznali informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú.

Používatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

6.4 Zásady a podmienky pre použitie cookies

Čo je to súbor cookie?

Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia či jeho pamäte. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenia Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša ďalšia návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom. Bez súborov cookies by prechádzanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť naše webové stránky práve Vašim potrebám a využívať službu Google Analytics. Všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete napr. [tu](https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie).

Používanie cookie súborov nevyhnutne neznamená, že nám poskytujete Vaše osobné údaje, avšak v prípade, keď nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme Vám mohli dodať objednané výrobky), môže dôjsť k prepojeniu Vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak iba za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac zodpovedať Vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránime za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám ich poskytujeme iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu. V niektorých prípadoch nám ale poskytnutie Vašich osobných údajov môže ukladať zákon.

Môžem ukladaniu súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

Áno, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu anonymného prehliadania. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie iba niektorých súborov cookie. V takom prípade je ale možné, že sa Vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prehliadanie pre Vás bude zložitejšie.

Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má Prevádzkovateľ? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?

Áno, stačí, keď sa na nás obrátite napríklad prostredníctvom emailu.

Aké súbory cookie používame:

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, kým prehliadač nezavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotného cookie a nastavení vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, možno cookie rozdeliť na:

– konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,

– trackingové, ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,

– remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie,

– analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú,

– esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

7. Aké máte práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

7.1 Veľmi si vážime Vašej dôvery a kladieme takisto nemalý dôraz na práva, ktoré máte vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov. Ak budeme mať pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás najprv požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie Vašej totožnosti, než pristúpime k riešeniu Vašej žiadosti týkajúcej sa výkonu niektorého z Vašich práv.

7.2 Medzi tieto Vaše práva patrí najmä:

– právo na prístup k osobným údajom,

– právo na opravu osobných údajov,

– právo na výmaz osobných údajov,

– právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,

– právo na prenositeľnosť osobných údajov,

– právo namietať proti spracovaniu osobných údajov,

– právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

– právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov.

7.3 Aby ste lepšie pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podávame Vám nižšie ich bližšie vysvetlenie:

– právo na prístup k osobným údajom znamená, že máte právo od nás kedykoľvek na základe žiadosti získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú nami spracovávané a ak áno, potom najmä, za akými účelmi, komu sú sprístupnené, ako dlho budú nami spracovávané, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či právo namietať, odkiaľ sme osobné údaje získali, ak nie sú získané od Vás, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov;

– právo na opravu osobných údajov znamená, že máte právo na opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné či neúplné;

– právo na výmaz osobných údajov („právo byť zabudnutý“) znamená, že máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, najmä ak i) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či spracované, ii) osobné údaje boli spracované protiprávne, alebo iii) nám to ukladá zákonná povinnosť;

– právo na obmedzenie spracovania osobných údajov znamená, že máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov do tej doby, než budú vyriešené akékoľvek prípadné sporné otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov (napr. po dobu overenia presnosti Vašich osobných údajov či ak je spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne, ale namiesto ich výmazu budete požadovať iba obmedzenie ich použitia a pod.);

– právo na prenositeľnosť osobných údajov znamená, že na základe súhlasu poskytnete Vaše osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, budete mať od 25. 5. 2018 právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky uskutočniteľné, možno údaje odovzdať aj Vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať;

– právo namietať znamená, že budete mať od 25. 5. 2018 právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré Facederma spracováva na základe svojho oprávneného záujmu;

– právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov znamená, že máte právo tam, kde je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, tento svoj súhlas odvolať, a to na kontaktoch uvedených nižšie.

Ďalšie informácie týkajúce sa Vašich práv a podmienok k nim sa vzťahujúcich obsahujú právne predpisy na poli ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679).

8. Ako nás môžete kontaktovať?

8.1 Ak budete chcieť niečo v Zásadách vysvetliť, prípadne budete chcieť s niečím v tomto ohľade poradiť, alebo budete chcieť uplatniť niektoré z Vašich práv, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom emailu info@facederma.sk.

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady kedykoľvek meniť, pričom dátum poslednej zmeny týchto Zásad vždy uvedieme. Novú verziu Zásad oznámime na webových stránkach, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby ste sa s aktuálnym znením Zásad mohli bez neprimeraných ťažkostí oboznámiť.

Tieto zásady sú účinné od 20.5.2024